So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh – Cấu Trúc và Bài Tập

0
901

Cấu Trúc So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

1. Dạng Khẳng Định Của So Sánh Bằng

a. Đối với tính từ/ trạng từ

S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

b. Đối với danh từ

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Khi sử dụng so sánh bằng với danh từ, cần xác định danh từ đó là danh từ đếm được hay không đếm được. Nếu là danh từ đếm được, ta dùng: many và few; danh từ không đếm được, ta dùng: much và little.

Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng cấu trúc: the same…as khi so sánh bằng với danh từ:

S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)

2. Dạng Phủ Định Của So Sánh Bằng (So Sánh Không Bằng)

a. Đối với tính từ/ trạng từ

… not + as/so + adj/adv + as …

Chú ý: Ở dạng phủ định, ta có thể dùng so thay cho từ as ở vị trí đầu tiên.

b. Đối với danh từ

… not +  as/so + many/much/little/few + noun + as + …… not +  the same + (N) + as…

Bài Tập So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

 1. The blue car is………..the red car. (fast)
 2. Peter is ………………Fred. (not/tall)
 3. The violin is…………  the cello. (not/low)
 4. This copy is ……………..the other one. (bad)
 5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)
 6. Today is   …………..yesterday. (not/windy)
 7. The tomato soup was…………..  the mushroom soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is……………  lemonade. (not/sweet)
 9. Tom has………..  (almost/money) John.
 10. Peter…………. (not/have/children) John.
 11. Tom …………(not/drive/dangerously) John.
 12. Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)
 13. Steve……………Melisa. (not/do/well)
 14. The impala run ……………..the cheetah. (not/run/fast)
 15. Tom ……………..John. (funny)

Solutions:

 1. The blue car is as fast as the red car.
 2. Peter is not as tall as Fred.
 3. The violin is not as flow as the cello.
 4. This copy is as bad as the other one.
 5. Oliver is as optimistic as Peter.
 6. Today is not as windy as yesterday.
 7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.
 8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.
 9. Tom has almost as much money as John.
 10. Peter does not have as many children as John.
 11. Tom does not drive as dangerously as John.
 12. Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.
 13. Steve did not do well as Melisa.
 14. The impala doesn’t run as fast as the cheetah.
 15. Tom  is as funny as John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here