Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Present Perfect Continuous)

0
919

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một trong các thì quan trọng trong phần cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Bởi chúng được dùng khá nhiều trong công việc và cuộc sống. Tuy Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khá thường xuyên nhưng không phải ai cũng đang sử dụng thì đúng cách. Hãy đọc hết bài trong đây để dùng đúng thì hiện nay hoàn tất tiếp diễn nha các bạn!

I. Giới thiệu Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) được sử dụng để chỉ một sự việc đã xảy ra tại ở quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục đến hiện nay và có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Dạng thì này thường được dùng để nói về sự việc đã chấm dứt tuy nhiên chúng ta vẫn còn thấy tác động đến hiện tại.

II. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Present Perfect Continuous)
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Để nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn,chúng ta có những dấu hiệu sau:

Since + mốc thời gian

For + khoảng thời gian

All + thời gian

III. Công thức Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Present Perfect Continuous)
Công thức thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

a. Thể khẳng định

Công thức: S + have/ has + been + V-ing

( Nếu Chủ ngữ là  I/ We/ You/ They + have, Chủ ngữ là  He/ She/ It + has )

Ví dụ: It has been raining for 1 week. (Trời mưa 1 tuần rồi.)

b. Thể phủ định

Công thức: S + haven’t / hasn’t + been + V-ing

(Trong đó haven’t = have not; hasn’t = has not)

Ví dụ: She hasn’t been watching films since last year. (Cô ấy không xem phim từ năm ngoái.)

c. Thể nghi vấn

Công thức: Have/ Has + S + been + V-ing ?

( Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has. )

Ví dụ:

IV. Cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và còn đang tiếp tục ở hiện tại nhấn mạnh tính liên tục 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng chúng ta quan tâm tới kết quả tới hiện tại

V. Bài tập bổ trợ Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. Where is he? I (wait)_ for him since 5 o’clock!
 2. She (go) _ out since 5 a.m.
 3. They (not eat) _ anything all the morning.
 4. Will the rain ever stop? It (rain)_ all day.
 5. Jan is out of breath. She (run) _ 2 hours ago.
 6. I (read) _ this book since last night.
 7. She (chat) _ with her friend all the day.
 8. Hey, you (sit)_ at the computer all day. You should really take a break now.
 9. She (ride) _ for 4 hours and she is very tired now.
 10. We (not write) _ to each other for 6 months.

Bài 2: Hoàn tất các câu sau dựa vào những từ gợi ý cho sẵn.

 1. We/not/want/go/because/be/play/football
 2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.
 3. He/drink/alcohol/since/we/see/.
 4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.
 5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3: Khoanh tròn đáp án đúng

 1. He ………………….. motorbikes for 2 years
  A. has been riding B. has ridden C. has been ridden D. have been riding
 2. My sister _ for you since yesterday.
  A. has been looked B. has been looking C. have been looking D. looked
 3. Why are your hands so dirty?
  I…………………my bike
  A. repaired B. have been repaired C. has been repaired D. have been repairing
 4. We……………around Scotland for 8 years
  A. travelled B. have travelled C. have been travelling D. has been travelling
 5. Sandy……………….dinner 4 times this week
  A. has cooked B. has been cooking C. have been cooking D. cooked
 6. I ……………… to learn English for years but I have not succeeded yet.
  A. have been trying B. have tried C. tried D. A & B
 7. I ……………… to New York three times this year.
  A. have been being B. have been C. was D. has been
 8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy.
  A. have written B. have been writing C. has written D. has been writing
 9. I love this film. I………………it four or five times already.
  A. have been seeing B. have seen C. has seen D. had seen
 10. How long you ………………English? For 5 years
  A. have you studied B. have been studying C. studied D. do you study

VI. Đáp án tham khảo

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

1. have been sleeping 2. is having 3. have been waiting 4. has been still doing/has been doing
5. has been going 6. haven’t been eating 7. has been raining 8. has been watching

Bài 2: Hoàn tất các câu sau dựa vào những từ gợi ý cho sẵn.

 1. I don’t want to go out because I have been reading this book.
 2. My kittens have been sleeping for hours, so the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since I saw him.
 4. They have been doing their homework for the whole day, so now they are tired.
 5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Bài 3: Khoanh tròn đáp án đúng

 1. A. has been riding
 2. B. has been looking
 3. D. have been repairing
 4. C. have been travelling
 5. A. has cooked
 6. A. have been trying
 7. B. have been
 8. C. has written
 9. B. have seen
 10. B. have you been studying

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ không còn khó nếu các bạn nắm vững cấu trúc, hình thức, cách sử dụng, và dấu hiện của thì. Hãy đọc kĩ các lưu ý ở trên bài để khi gặp các trường hợp đặc biệt vẫn làm đúng. Và đừng quên theo dõi ENG4 để được cải thiện tiếng Anh mỗi ngày bạn nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here