Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

0
753

Thì tương hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được dùng để diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới 1 thời điểm trong tương lai

Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì tương hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Đ ược dùng để diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới 1 thời điểm trong tương lai

II. CẤU TRÚC VỀ THÌ TƯƠNG HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Khẳng định:

– Cấu trúc: S + will + have + been +V-ing

2. Phủ định:

– Cấu trúc: S + will not/ won’t + have + been + V-ing

– Lưu ý: 

=> Câu phủ định của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ta chỉ việc thêm “not” ngay sau “will”.

3. Câu hỏi:

– Cấu trúc: Will + S + have + been + V-ing?

– Trả lời:

=> Câu hỏi của thì tương lai hoàn thành ta chỉ việc đảo will lên trước chủ ngữ.

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN TRONG TIẾNG ANH

Cách Sử Dụng

 

Ví Dụ

 

– Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai

 

– Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai

 

IV. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN TRONG TIẾNG ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here