Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cherish-Kool & The Gang

0
711

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cherish-Kool & The Gang quả là một lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Cherish của nhóm nhạc Kool & The Gang một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát CHERISH

| Kool & The Gang | 

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cherish-Kool & The Gang

 

Let’s take a walk together near the ocean shore

Hãy cùng đi dạo với nhau trên bãi biển

Hand in hand you and I

Anh và em tay trong tay

Let’s cherish every moment we have been given

Hãy nâng niu từng khoảnh khắc chúng ta có

The time is passing by

Thời gian đang dần trôi

I often pray before I lay down

Anh thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống

By your side

Bên cạnh em

If you receive your calling before I awake

Nếu có ai đó gọi em trước khi anh tỉnh giấc

Could I make it through the night

Liệu anh có thể vượt qua đêm tối

Cherish the love we have, we should cherish the life we live

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống

Cherish the love, cherish the life, cherish the love

Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

The world is always changing, nothing stays the same

Thế giới không ngừng thay đổi, chẳng có gì giữ nguyên như cũ

But love will stand the test of time

Nhưng tình yêu sẽ chịu đựng được thử thách của thời gian

The next life that we live in remains to be seen

Cuộc sống sau này mà chúng ta sống sẽ vẫn như vậy

Will you be by my side

Em sẽ ở bên anh chứ

I often pray before I lay down

Anh thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống

By your side

Bên cạnh em

And if you receive your calling before I awake

Nếu có ai đó gọi em trước khi anh tỉnh giấc

Could I make it through the night

Liệu anh có thể vượt qua đêm tối

Cherish the love we have, we should cherish the life we live

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống

Cherish the love, cherish the life, cherish the love

Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

Cherish the love we have, for as long as we both shall live

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có cho tới chừng nào mà cả hai ta còn sống

 

Cherish the love, cherish the life, cherish the love

Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

Cherish the love

Nâng niu tình yêu

Cherish the life

Nâng niu cuộc sống

Cherish the love we have, we should cherish the life we live

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống

Cherish the love, cherish the life, cherish the love

Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

Cherish the love we have, for as long as we both shall live

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có cho tới chừng nào mà cả hai ta còn sống

Cherish the love, cherish the life, cherish the love

Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here