Cách dùng IN ON AT trong tiếng Anh

0
865

Cách dùng IN – ON – AT thường hay gây nhiều nhầm lẫn cho người mới học. Để nắm chắc cách dùng 3 giới từ này thì hãy dành khoảng 10 phút để học và luyện tập cùng ENG4 trong bài hôm nay nhé.

Cách dùng In – On – At

“In – On -At” được sử dụng lần lượt trong việc thể hiện khoảng thời gian: chung chung – khá bao quát – cụ thể. Như vậy, mỗi loại giới từ sẽ được dùng với những cách thức khác nhau. Cụ thể:

Hành tinh giới từ: Cách dùng In – On – At

Giới từ “In” chỉ địa điểm

“In” sẽ dùng cho các địa điểm chung chung như khu vực, quốc gia, thành phố… mang tính bao quát lớn, ví dụ:

Giới từ “In” chỉ thời gian

“In” là cụm từ được dùng kèm với các cụm từ chỉ thời gian để nói về một khoảng chung chung thiên niên kỷ, thập kỷ, trong năm, trong tháng, trong tuần, trong ngày,… Ví dụ như:

Giới từ “On” chỉ địa điểm

Giới từ “on” sẽ dùng các địa điểm cụ thể hơn, ví dụ như:

Giới từ “On” chỉ thời gian

Giới từ “on” chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn “in”; như là các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”. Ví dụ:

Giới từ “At” chỉ địa điểm

Giới từ “at” sẽ chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể. Ví dụ:

Giới từ “At” chỉ thời gian

Đây là giới từ được sử dụng phổ biến để chỉ một mốc thời gian cụ thể. Vì vậy, nó thường chỉ: giờ chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “day”; hoặc dùng với các từ chứa “time” và “moment”. Ví dụ:

Bài tập giới từ In – On – At

1. She often wakes up _______ sunrise.

A. in         B. on          C. at

2. I like studying _______ New Year’s Day.

A. in         B. on          C. at

3. I was born _______ 1996.

A. in         B. on          C. at

4. The party is _______ June 15th.

A. in         B. on          C. at

5. He will meet his family _______ Christmas.

A. in         B. on          C. at

6. She arrived here _______ 8 o’clock.

A. in         B. on          C. at

7. I have to go to school _______ Thursday.

A. in         B. on          C. at

8. Her family will go to the beach ________ this summer.

A. in         B. on          C. at

9. I was born ________ the 18th of March in 1998.

A. in         B. on          C. at

10. Should I call him _______ home or _______ work?

A. in/at         B. in/in          C. at/at

Đáp án:

1. C              2. B            3. A             4. B             5. C

6. C              7. B            8.  A            9.  B            10. C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here