Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather hiệu quả trong tiếng Anh

0
445

Bài viết này sẽ giúp những bạn phân biệt cấu trúc và cách sử dụng prefer, cấu trúc would prefer và cấu trúc would rather và ý nghĩa của chúng dưới từng trường hợp khác nhau. Còn chờ gì nữa, hãy đọc ngay bài viết dưới đây

I. Cấu trúc Prefer

Về cơ bản, ta sử dụng cấu trúc Prefer to V hoặc cấu trúc Prefer V-ing để diễn tả việc thích điều gì hơn. Dưới đây là các cấu trúc cơ bản đi với động từ prefer.

1. Cấu trúc Prefer something to something

E.g. I prefer this dress to the one you wore yesterday. (Anh thích loại váy này hơn loại em đã mặc ngày hôm qua.)

2. Cấu trúc Prefer V-ing to V-ing

E.g. I prefer flying to travelling by train. (Tôi thích đi máy bay hơn đi tàu.)

a. Thích một thứ gì đó

S + prefer + N/ to V/ Ving…

Lưu ý: Prefer to V và Prefer Ving về căn bản là giống nhau, đều được dùng dưới các trường hợp như nhau để chỉ sở thích của người nào đó. Tuy vậy, Prefer to V vẫn được quen sử dụng hơn.

b. Thích cái này hơn cái kia

S + prefer + N + to + N

S + prefer + V-ing + to + V-ing

S + prefer + to V + rather than + V

II. Cách sử dụng Prefer

Dùng khi muốn diễn tả sở thích hoặc thích điều gì đó hơn.

Cấu trúc:

Prefer to (do)

Prefer – Ving

S + Prefer sth to sth (Thích cái gì hơn cái gì)

Prefer doing sht to doing sth = prefer to do sth rather than (do) sth

III. Cấu trúc Would prefer

Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather hiệu quả trong tiếng Anh

Cấu trúc Would prefer

Cấu trúc Would prefer được sử dụng khi muốn diễn tả một điều mình thích hơn. Dưới đây là những cấu trúc Would prefer thường gặp:

1. Would prefer + to + V + rather than + V

Cấu trúc này có tức là muốn một cái gì đó hơn một cái gì đó khác

2. Cấu trúc Would prefer to V

Cấu trúc này sử dụng để diễn ra người nào đó thích cái gì đó.

Lưu ý: Cấu trúc Would prefer thường được dùng dưới bối cảnh bắt buộc sự lịch sự, trang trọng nhiều hơn là dưới bối cảnh giao tiếp thường ngày.

IV. Cách dùng would prefer

Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather hiệu quả trong tiếng Anh

Ví dụ về would prefer

Dùng khi muốn nói tới điều mà mình muốn làm dưới tình huống đầy đủ nào đó.

Cấu trúc:

Would prefer sth (+ or+sth)” (thích cái gì ‘hơn cái gì’)

Would prefer to do

V. Cấu trúc Would rather

Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather hiệu quả trong tiếng Anh
Cấu trúc Would rather

1. Cấu trúc would rather ở thì hiện tại

Cấu trúc 1: S + would rather + V

Cấu trúc Would rather V có ý nghĩa gần như tương đương với cấu trúc Would prefer to V, đều có tức là thích gì (hơn).

Lưu ý : Câu phủ định của cấu trúc would rather sẽ là cấu trúc would rather not V

Cấu trúc 2: S + Would rather + V + than + V

Cấu trúc này có tức là thích làm việc gì đó hơn việc gì khác.

2. Cấu trúc would rather tại thể quá khứ

Cấu trúc: S + would rather + V-P1

Cấu trúc này được dùng để diễn tả việc muốn/ không muốn người khác làm một điều gì đó hơn.

Lưu ý:  Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng động từ tại thì Quá khứ (came, did, …) nhưng ý nghĩa lại là hiện nay hoặc tương lai.

Dạng phủ định của cấu trúc này là Would rather somebody didn’t V

VI. Cách dùng would rather

Cấu trúc

VII. Bài tập prefer, would rather, would prefer kèm đáp án

1. Choose the correct option.

1. She …………………. eat a salad than a hamburger.

would rather        prefer

2. They ……………….. dogs. They don’t like cats.

would rather        prefer

3. I …………………. stay home today.

would rather        prefer

4. We ………………….. watching basketball.

would rather        prefer

5. Usually people ……………………. warm weather.

would rather       prefer

2. Choose the correct option.

 1. I…………………..buy the blue shirt.
 2. Why do you…………………..going out with Tom?
 3. I…………………..have the meeting at 6 pm.
 4. Normally, we…………………..going to the beach.
 5. I…………………..watch the football game.

3. Rewrite using would rather

1. I would like you to go home now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer to go in December rather than in May.

………………………………………………………………………………..

3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.

…………………………………………………………………………………………………………….

4. I prefer to walk rather than drive.

……………………………………………………………………………

5. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.

……………………………………………………………………………

6. I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

7. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8. They would like to build a new house instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9. We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

10. We would like you to do the work yourself.

……………………………………………………………………………

Đáp án

Bài 1:

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. prefer

Bài 2:

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. would rather

Bài 3:

 1. I would rather you went home now.
 2. I would rather go in December than in May.
 3. I would rather start early than leave everything to the last minute.
 4. I would rather walk than drive.
 5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.
 6. I would rather you found a job.
 7. He would rather face the enemy than surrender.
 8. They would rather build a new house than repair the old one.
 9. We would rather you went to bed now.
 10. We would rather you did the work yourself.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here