Thành ngữ tiếng Anh ‘Apple of my eye’, ‘Drink like a fish’

0
700

Luyện tập với đoạn hội thoại dưới đây giúp bạn ghi nhớ hai thành ngữ tiếng Anh thông dụng trong đời sống hàng ngày của người Mỹ.

Hai thành ngữ tiếng Anh sau được người Mỹ dùng phổ biến:

Apple of my eye: quả táo trong mắt tôi, chỉ ai đó hoặc cái gì đó đẹp hơn tất thảy những thứ khác trong mắt một người

Drink like a fish: uống bia/rượu như hũ chìm.

Bạn có thể ghi nhớ hai thành ngữ này một càng dễ dàng sau khi đọc và nghe đoạn hội thoại sau giữa Mike và Mai Lan (nghe tại đây).

Mai Lan and Mike are relaxing in a sidewalk café in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passers-by walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful. Mai Lan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
MIKE: What a gorgeous day! I wish I were at the beach. Thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển.
MAI LAN: Why do you have to wish to be somewhere else? It’s beautiful right here, right now! Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
MIKE: You’re so right, Mai Lan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness! Cô nói đúng quá, Mai Lan. Mình phải hưởng ngày đẹp này và cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị.
MAI LAN: Alright. Let’s enjoy this flavorful coffee, too. Ah! Look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi? Rồi. Mình uống cho ngon ly cà phê đầy hương vị này nữa. À, trông kìa, Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
MIKE: Yes. Who’s she? Wow! She’s pretty! Có. Ai đó vậy? Ồ, cô ta đẹp quá !
MAI LAN: You’re too late, Mike! Her name is Isabel. She already has a boyfriend, one who really adores her Anh trễ rồi, Mike ! Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô !
MIKE: Who’s the lucky guy? Ai là người may mắn đó ?
MAI LAN: Well, that’s Roy Mellon. He’s a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims:” Isabel is the apple of my eye, Isabel is the apple of my eye”! Ồ, đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói : Isabel là “quả táo trong mắt tôi”, Isabel là “quả táo trong mắt tôi”, “the apple of my eye”.
MIKE: Yes, yes. He means in his eye, she’s especially beautiful. I just saw Isabel for the first time and I feel she’s the apple of my eye too! Đúng, đúng. Ảnh muốn nói : theo mắt ảnh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là “the apple of my eye”.
MAI LAN: I heard you, I heard you! Do you want me to help you set up a date with her? I won’t say no! Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi! Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu!
MIKE: I do, I do! Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then I’ll be so busy courting her, I won’t have time to do my study! That’ll be a big trouble! Tôi muốn, tôi muốn lắm! Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy, không còn thì giờ để mà học! Rắc rối lắm !
MAI LAN: Then stop goggling at her! Vậy thì đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa!
MIKE: Yes, ma’am. She’s the apple of my eye but I’ll stop dreaming about her. Dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô.
MAI LAN: Isabel is pretty, she’s fashionable and smart, too. She has the ingredients to be the apple of many people’s eyes! But she’s not the apple of my eye! Isabel xinh đẹp, hợp thời trang và thông minh nữa. Cô ấy có đủ nguyên liệu để là “quả táo” dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
MIKE: No? Why? Are you green with envy now? Sorry, sorry. I was just kidding! Không ? Tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nói đùa!
MAI LAN: You don’t have to apologize. I’m not envious of her. I mean it. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta. Tôi nói thật tình đấy.
MIKE: Huh! What a puzzle! Tell me why you don’t like her. Hả! Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta.
MAI LAN: This is what I haven’t told you. You’ll be surprised! She drinks like a fish! Có điều tôi chưa nói với anh. Anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm !
MIKE: What! I can’t believe it. She looks so appropriate, so elegant in every way! Cái gì! Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn, lịch sự về mọi khía cạnh !
MAI LAN: Looks can be deceiving, you know that, Mike. Bề ngoài có thể lừa được người ta, anh biết thế mà.
MIKE: You mean she doesn’t only drink socially? Cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè ?
MAI LAN: Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily and then fell asleep right on the floor! He’s the one who took her there, he was so embarrassed! Đúng đấy Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giầy, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy, ảnh mắc cở quá !
MIKE: Oh oh! That’s too much for me to handle! But did that happen only once? Ồ ồ. Vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi ! Nhưng việc đó chỉ xẩy ra một lần thôi chứ ?
MAI LAN: No. She has a drinking problem. She drinks like a fish! Không. Cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
MIKE: Wow! That’s really a problem! Ố. Đúng là một vấn đề đây.
MAI LAN: She drinks not only wine but also hard liquor, and every day, too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking. Cô ta không những uống rượu vang mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô ta có khó khăn về chuyện tình cảm mà phải dấu diếm hoặc quên đi nên uống rượu để giải khuây.
MIKE: As I saw her just now, she looks just fine, in fact quite lovely. Như tôi vừa thấy cô, cô ta trông rất tốt, rất binh thường, thực ra trông đáng yêu lắm.
MAI LAN: Yes. That’s when she is sober! Đúng vậy. Đó là khi cô ta tỉnh rượu !
MIKE: I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems. Tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm.
MAI LAN: Obviously! My uncle drinks like a fish,too. Often times, he can’t think correctly. He wastes time sitting around and drinks, he often loses his patience and when that happens, he acts like a fool! He throws things and picks fights with people around him! It’s ugly! Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu, nhiều khi mất kiên nhẫn và khi như vậy thì cư xử như một người điên ! Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thiệt là xấu !
MIKE: Then there’s another big problem. Alcohols are expensive too. People who drink like fish may end up poor, too ! For us, a glass of wine now and then only. OK Mai Lan ? Rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo! Về phần chúng ta, chỉ một lâu lâu một lần một ly rượu vang thôi nhé, Mai Lan.
MAI LAN: Yes, of course, Mike. I’ll never drink like a fish, I promise! Dĩ nhiên, Mike. Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here