Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong tiếng Anh

0
1030

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó.

Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong tiếng Anh

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó.

II. CẤU TRÚC VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

1. Khẳng định:

– Cấu trúc:  S + have/ has + Vpp

2. Phủ định:
– Cấu trúc: S + haven’t / hasn’t + Vpp

=> Câu phủ định trong thì hiện tại hoàn thành ta chỉ cần thêm “not” vào sau “have/ has”.

3. Câu hỏi:

Have/ Has + S + Vpp ?

– Trả lời: 

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she/ it + has.
No, I/ we/ you/ they + haven’t No, he/ she/ it + hasn’t.

=> Câu hỏi trong thì hiện tại hoàn thành ta chỉ cần đảo trợ động từ “have/ has” lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng quá khứ phân từ.

 II CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành Ví Dụ
– Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.
– Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại
– Hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm
– Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever )
– Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here