570 từ vựng Academic Word List for IELTS – Tải miễn phí

0
1246

Có 570 từ vựng Academic tất cả và hơn 3.000 family words trong bảng dưới đây để các bạn luyện tập.

I. Bảng xem thêm 570 IELTS Academic words

Headwords Other words in the family. Definition
abandon abandoned, abandoning, abandonment,
abandons, e.g.
abandon
abstract abstraction, abstractions, abstractly,
abstracts, e.g.
abstract
academy academia, academic, academically, academics, academies, e.g. academy
access accessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessible access
accommodate accommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompany accompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulate accumulated, accumulating, accumulation, accumulates accumulate
accurate accuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieve achievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledge acknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgements acknowledge
acquire acquired, acquires, acquiring,
acquisition, acquisitions
acquire
adapt adaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequate adequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent adjacent
adjust adjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrate administrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adult adulthood, adults adult
advocate advocacy, advocated, advocates, advocating advocate
affect affected, affecting, affective, affectively, affects, unaffected affect
aggregate aggregated, aggregates, aggregating, aggregation aggregate
aid aided, aiding, aids, unaided aid
albeit albeit
allocate allocated, allocates, allocating, allocation,
allocations
allocate
alter alterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternative alternatively, alternatives alternative
ambiguous ambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amend amended, amending, amendment, amendments, amends amend
analogy analogies, analogous analogy
analyse analysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annual annually annual
anticipate anticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparent apparently apparent
append appendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciate appreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approach approachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriate appropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximate approximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitrary arbitrariness, arbitrarily arbitrary
area areas area
aspect aspects aspect
assemble assembled, assembles, assemblies, assembling, assembly assemble
assess assessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assign assigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assist assistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assume assumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assure assurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attach attached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attain attainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitude attitudes attitude
attribute attributable, attributed, attributes, attributing, attribution attribute
author authored, authoring, authors, authorship author
authority authoritative, authorities authority
automate automatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
available availability, unavailable available
aware awareness, unaware aware
behalf behalf
benefit beneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
bias biased, biases, biasing, unbiased bias
bond bonded, bonding, bonds bond
brief brevity, briefed, briefing, briefly, briefs brief
bulk bulky bulk
capable capabilities, capability, incapable capable
capacity capacities, incapacitate, incapacitated capacity
category categories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
cease ceased, ceaseless, ceases, ceasing cease
challenge challenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channel channelled, channelling, channels channel
chapter chapters chapter
chart charted, charting, charts, uncharted chart
chemical chemically, chemicals chemical
circumstance circumstances circumstance
cite citation, citations, cited, citing, cites cite
civil civil
clarify clarification, clarified, clarifies, clarifying, clarity clarify
classic classical, classics classic
clause clauses clause
code coded, codes, coding code
coherent coherence, coherently, incoherent, incoherently coherent
coincide coincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapse collapsed, collapses, collapsible, collapsing collapse
colleague colleagues colleague
commence commenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
comment commentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commission commissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commit commitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commodity commodities commodity
communicate communicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
community communities community
compatible compatibility, incompatibility, incompatible compatible
compensate compensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compile compilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complement complementary, complemented, complementing,
complements
complement
complex complexities, complexity complex
component componentry, components component
compound compounded, compounding, compounds compound
comprehensive comprehensively comprehensive
comprise comprised, comprises, comprising comprise
compute computation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceive conceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrate concentrated, concentrates, concentrating, concentration concentrate
concept conception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
conclude concluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrent concurrently concurrent
conduct conducted, conducting, conducts conduct
confer conference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confine confined, confines, confining, unconfined confine
confirm confirmation, confirmed, confirming, confirms confirm
conflict conflicted, conflicting, conflicts conflict
conform conformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consent consensus, consented, consenting, consents consent
consequent consequence, consequences, consequently consequent
considerable considerably considerable
consist consisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constant constancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constitute constituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrain constrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
construct constructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consult consultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consume consumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contact contactable, contacted, contacting, contacts contact
contemporary contemporaries contemporary
context contexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contract contracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradict contradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrary contrarily contrary
contrast contrasted, contrasting, contrastive, contrasts contrast
contribute contributed, contributes, contributing,
contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversy controversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
convene convention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converse conversely converse
convert conversion, conversions, converted,
convertible, converting, converts
convert
convince convinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperate cooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinate coordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here