Cách Sử Dụng Câu Cảm Thán Với What và How Trong Tiếng Anh

0
941

Câu cảm thán trong tiếng Anh là câu diễn tả một cảm giác cảm xúc hay thái độ (ngạc nhiên, thán phục, tội nghiệp, ghê tởm,…) của một người trước một người, sự vật, sự việc nào đó. Nhìn chung, hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “HOW, WHAT”

CÂU CẢM THÁN TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ CÂU CẢM THÁN

Câu cảm thán trong tiếng Anh là câu diễn tả một cảm giác cảm xúc hay thái độ (ngạc nhiên, thán phục, tội nghiệp, ghê tởm,…) của một người trước một người, sự vật, sự việc nào đó. Nhìn chung, hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “HOW, WHAT”

II. CẤU TRÚC CỦA CÂU CẢM THÁN VỚI WHAT VÀ HOW TRONG TIẾNG ANh

1. Cấu trúc câu cảm thán với WHAT: 

WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được

Cách Sử Dụng Câu Cảm Thán Với What và How Trong Tiếng Anh

Chú ý: Đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Cấu trúc câu lúc này sẽ là:

WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều

Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:

WHAT + adj + danh từ không đếm được

Đối với cấu trúc vừa kể, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc với “What “ sẽ là:

2. Cấu trúc câu cảm thán với HOW

– HOW + adjective/ adverb + S + V!

– How + subject + verb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here