Giấy uỷ quyền bằng tiếng anh, song ngữ (Power of attorney) mới nhất năm 2019

0
428

Giấy uỷ quyền bằng tiếng anh, song ngữ (Power of attorney) mới nhất năm 2019

Trong cuộc sống, vì nhiều lý do khác nhau, không phải lúc nào cá nhân, nhóm cá nhân hoặc pháp nhân, người đại diện của cơ quan, tổ chức cũng có thể tự mình xác lập, tham gia các giao dịch, công việc hoặc các hoạt động khác được. Chính vì vậy, việc ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân thay mặt đại diện thực hiện một hoặc một số giao dịch dân sự là rất cần thiết và phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Hình thức ủy quyền bằng văn bản được ưu tiên sử dụng nhưng giấy ủy quyền được viết như thế nào và được trình bày ra sao mới đúng quy
định của pháp luật?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, dated:…………………………….

GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY

V/v giao, nhận chứng từ/Delivering and receiving payment document

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2015.

Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2015

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Họ và tên/Full Name:…………………………………………………………………………………………………………………

Số Hộ chiếu/CMND:………………………………………………………………………………………………………………….

Passport/ID Number :………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp/Dated:……………………………………………………  Nơicấp/Issued at:………………………………………

Quốc tịch/Nationality:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú/ermanent Address:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address………………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………………………..

Being the owner of Account Number(s):……………………………………………………………………………………

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

Người đại diện/Representative:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ/Position:……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ/Address:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/Phone Number:…………………………………………………………………………………………………………

Số Fax/Fax Number:………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

Bao gồm nôi dung  giữa hai bên thỏa thuận, phạm vi ủy quyền như thế nào cũng được hai bên thỏa thuận và điền tiếp vào hợp đồng ủy quyền

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

– Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

– Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one ,copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Bên ủy quyền The Mandator  ……………………

Bên được ủy quyền For and on Behalf of the Authorized Party ……………………….

–oo0oo–

POWER OF ATTORNEY

Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Name:………………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID No.:…………………………………………………………………………………………

Current residence address:……………………………………………………………………

Be legal representative of:………………………………………………………………….

Business Registration Certificate No.:…………………………………………………………

I hereby authorize the Attorney:

Name:…………………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………..

ID No.:…………………………………………………………………………………………

Place of issue:……………………………………………………………………………….

Date of issue :…………………………………………………………………………………

Current residence address:………………………………………………………………….

The Principal authorizes Mr/Ms:……………………………… to carry out the following tasks:

1.……………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………..

3.……………………………………………………………………………………………………..

4.……………………………………………………….…………………………………………..

5.……………………………………………………………………………………………………..

Article 1: The term of authorization

From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

Article 2: Obligations of parties

The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments:

1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization.

2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal.

3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties.

4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

Article 3: Other terms

1. Parties confirm to understand clearly about the rights, the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.

2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.

3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Ho Chi Minh City,
________________ 20…..
Principal Attorney

 Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

–oo0oo–

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

Hồ Chí Minh, dated:………………………..

– Căn cứ vào bộ luật dân sự 2015

  Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.  Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Họ và tên/Full Name:…………………………………………………………………………………………………………

Số Hộ chiếu/CMND:…………………………………………………………………………………………………………

Passport/ ID Number:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp / Dated: Nơicấp / Issued at:………………………………………………………………………………….

Quốc tịch/Nationality:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú/ermanent Address:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản số/Being the owner of Account Number(s):………………………………………………….

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY / Company:………………………………………………………….

Người đại diện / Representative:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ/Position:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ/Address:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/ Phone Number:………………………………………

Số Fax/ Fax Number:……………………………………………..

III/ Nội dung ủy quyền/Content of Authorization:

– Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiệnviệc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bênA mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

– Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.

Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

– Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trần Hưng Đạo

Party B has to inform BIDV – Tran Hung Dao branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

III. Thời hạn ủy quyền: Do hai bên quy định

Hiệu lực của giấy ủy quyền Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one ,copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Bên ủy quyền

The Mandator

Bên được ủy quyền

For and on Behalf of the
Authorized Party
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here