Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /l/ | Consonants /l/

0
806

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /l/ (Consonants /l/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

1. Nếu /l/ nằm ở vị trí cuối một từ, lưỡi cong lên, đầu lưỡi chạm chỗ tiếp giáp giữa chân răng và nướu
Vd:  School; Ball
2. Nếu /l/ ở vị trí đầu từ, thì lưỡi sẽ đánh từ trên xuống, tương tự trong tiếng Việt.
Vd: Light; Life

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

 

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /l/ | Consonants /l/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /l/ | Consonants /l/ III. SENTENCES

1. Englands’s lazy long lunches are unlike Italy’s
ˈɪŋgləndzɪz ˈleɪzi lɔŋ ˈlʌnʧɪz ɑr ənˈlaɪk ˈɪtəliz

2. Labour leader Blair’s last landslide election was ludicrous
ˈleɪˌbaʊr ˈlidər blɛrz læst ˈlændˌslaɪd ɪˈlɛkʃən wʌz ˈludəkrəs

3. I’ll fill Paul’s mailbox with Celtic tales of old
aɪl fɪl pɔlz ˈmeɪlˌbɑks wɪð ˈsɛltɪk teɪlz ʌv oʊld

4. Will you sail, or will you travel by rail?
wɪl ju seɪl, ɔr wɪl ju ˈtrævəl baɪ reɪl?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here