PHÂN BIỆT SAY – TELL – TALK – SPEAK

0
1154

Say, speak, talk, tell đều có nghĩa là “nói”, điều này hẳn có nhiều bạn đã biết tuy nhiên việc phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thì không phải ai cũng nắm được. Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thông qua cách sử dụng của chúng.

1 – Cách sử dụng

Say có thể được coi là động từ chỉ hành động “nói” có nghĩa chung nhất, thường được sử dụng khi muốn truyền đạt lời nói.

E.g. He said that he was listening to music. (Anh ấy nói rằng anh ấy đang nghe nhạc.)

Shh! Don’t say a word! (Suỵt! Đừng nói lời nào!)

Talk thường cho thấy hai hoặc nhiều người hơn đang nói chuyện.

Talk mang nghĩa “nói chuyện”, “trao đổi về việc gì”, … với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.

E.g. Don’t talk in class! (Không nói chuyện trong lớp!)

Can I talk to Joanna? (Tôi có thể nói chuyện với Joanna không?)

Speak cũng có nghĩa tương tự như talk tuy nhiên thường được dùng trong bối cảnh trang trọng và lịch sự hơn.

E.g. Can you speak to the council about that issue? (Bạn có thể nói với hội đồng về vấn đề đó không?)

Ngoài ra speak còn được sử dụng để diễn tả khả năng nói một ngôn ngữ nào đó.

E.g. He can speak Spanish. (Cậu ta biết nói tiếng Tây Ban Nha.)

Tell có nghĩa gần tương tự như say, được sử dụng khi muốn truyền đạt một thông tin hoặc hướng dẫn ai đó làm gì. Tuy nhiên trong khi say tập trung thể hiện lời nói, tell lại chú trọng nội dung và thông điệp từ lời nói đó.

E.g. Tell mom  I’ll come home late. (Nói với mẹ em sẽ về nhà muộn nhé.)

2 – Các cấu trúc phân biệt Say – Tell – Talk – Speak

Để phân biệt Say – Tell – Talk – Speak, đôi khi các bạn có thể dựa vào cấu trúc trong câu của các từ này.

a – Say-

say something to somebody

E.g. Luke said goodbye to his girlfriend and hung up the phone. (Luke đã nói tạm biệt với bạn gái của anh ấy và dập máy.)

say that

E.g. Her father says that she is ill. (Bố của cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm.)

b – Talk

talk (to somebody) (about somebody/ something)

E.g. I need to talk to you. (Tôi cần nói chuyện với bạn.)

c – Speak 

speak (to somebody) (about something/somebody)

E.g. I need to speak to the manager. (Tôi cần nói chuyện với quản lý.)

Nhìn chung các bạn có thể phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thông qua ý nghĩa hoặc cấu trúc mà trong câu đang sử dụng.

3 – Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng. 

Results

-Can you _____ me the way to the station, please?

say

tell

#2.

He didn’t _____ a word.

say

tell

#3.

She _____ her name was Sue.

said

told

#4.

Let me _____ you something about my hobbies.

tell

say

#5.

Forget everything I just _____

said

told

HOÀN THÀNH

Bài 2: Chọn đáp án đúng

Results-

#1.

Why didn’t you _____ him that before?

say

tell

#2.

Why didn’t you _____ that before?

say

tell

#3.

They _____ nothing to me.

said

told

#4.

You don’t need to _____ us that.

say

tell

#5.

What did Eric _____ when he saw the new bike?

say

tell

HOÀN THÀNH

Bài 3: Chọn đáp án đúng

Results-

#1.

Don’t _____ him about our plans.

say

tell

speak

talk

#2.

I waited for an answer, but she didn’t _____ a word.

say

tell

speak

talk

#3.

He _____ that he would wait for me at the library.

said

told

spoke

talked

#4.

He _____ us that he was going to buy a new car.

said

told

spoke

talked

#5.

Do you _____ English?

say

tell

speak

talk

HOÀN THÀNH

Bài 4: Chọn đáp án đúng

Results-

#1.

Come here, Mike. We need to _____ .

say

tell

speak

talk

#2.

To _____ you the truth, I don’t remember anything.

say

tell

speak

talk

#3.

Did the director _____ at the conference?

say

tell

speak

talk

#4.

Do you know how to _____ good-bye in Arabic?

say

tell

speak

talk

#5.

We spent the whole evening _____ about old friends.

saying

telling

speaking

talking

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here