So sánh hơn, so sánh nhất trong Tiếng Anh

0
1211

Tổng hợp cấu trúc, cách sử dụng, ví dụ chi tiết về các dạng so sánh tính từ trong Tiếng Anh!

I. SO SÁNH NGANG BẰNG

1. So sánh khẳng định:
Form:   As + adj + As

Ex:  He is as intelligent as me (I am).
Anh ấy thông minh bằng tôi.

2. So sánh phủ định:
Form:   Not as / so + adj + as 
Ex:  He is not as / so intelligent as me (I am).
Anh ấy không thông minh bằng tôi.

* Một số thành ngữ sử dụng cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh:

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

 

As easy as ABC

 

Dễ như trở bàn tay

 

As hot as fire

 

Nóng như lửa

 

As hot as pepper

 

Cay như ớt

 

As black as coal

 

Đen như mực

 

As white as snow

 

Trắng như tuyết

 

As cold as ice

 

Lạnh như tiền

 

As dark as midnight

 

Tối như đêm ba mươi

 

As heavy as lead

 

Nặng như đá đeo

 

As quick as lighting

 

Nhanh như chớp

 

As bright as day

 

Sáng như gương

 

As sour as vinegar

 

Chua như giấm

 

As hard as rock

 

Cứng như đá

 

As slow as a turtle

 

Chậm như rùa

 

As merry as a cricket

 

Vui như tết

 

As stupid as a bull

 

Ngu như bò

 

As fat as a pig

 

Mập như heo

 

As rich as a Jew

 

Giàu như Thạch Sùng

 

As naughty as a bear

 

Hỗn như gấu

 

As lazy as a lizard

 

Lười như hủi

 

As soundly as a log

 

Ngủ) say như chết

 

As pretty as a picture

 

Đẹp như tranh

 

As clean as a new pin

 

Sạch bóng

 

II. SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

1. Giới thiệu chung:  Cấu trúc so sánh hơn dùng để so sánh hai đối tượng.
Ex: He is more intelligent than me (I am) / anyone else.
  Anh ấy thông minh hơn tôi / tất cả mọi người.

– Cấu trúc so sánh nhất dùng để so sánh từ ba đối tượng trở lên.
Ex: He is the most intelligent of all / of three / in the class.
Anh ấy là người thông minh nhất trong số đó / trong số 3 người / trong lớp

2. Cấu trúc So sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn, so sánh nhất trong Tiếng Anh

Tính từ

 

So sánh hơn

 

So sánh nhất

 

Chú ý

 

good/ well

 

better

 

best

 

bad/ badly

 

worse

 

worst

 

many/ much

 

more

 

most

 

little

 

less

 

least

 

far

 

farther

 

farthest

 

(về khoảng cách)

 

far

 

further

 

furthest

 

(về thời gian + khoảng cách)

 

near

 

nearer

 

nearest

 

(về khoảng cách)

 

near

 

nearer

 

next

 

(về thứ tự)

 

late

 

later

 

latest

 

(về thời gian)

 

late

 

later

 

last

 

(về thứ tự)

 

old

 

older

 

oldest

 

(về tuổi tác)

 

old

 

elder

 

eldest

 

(về cấp bậc hơn)

 

* Chú ý

– So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much / far / a lot / lots / a good deal / a great deal (nhiều) hoặc giảm nhẹ bằng cách cộng thêm a bit / a little / slightly (một chút) vào trước hình thức so sánh.
Ex: He is much handsome than me.
Anh ấy đẹp trai hơn tôi nhiều.

– So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như) /much (nhiều) / quite (tương đối) by far / far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.
Ex: She is by far the best.
Cô ấy hơn mọi người rất nhiều.

– Most khi được dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh.
Ex: He is most generous.
Anh ấy rất hào phóng.

– Những tính từ sau đây thường không có dạng so sánh vì thường mang nghĩa tuyệt đối.
perfect (hoàn hảo)                   unique (duy nhất)                    extreme (cực kỳ)
supreme (tối cao)                    top (cao nhất)                          absolute (tuyệt đối)
prime (căn bản)                       primary (chính)                       matchless (không đối thủ)
full (no)                                    empty (trống rỗng)                  daily (hàng ngày)

Sau as và than của mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ 2 nếu nó trùng với chủ ngữ thứ nhất. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ thay thế.
Ex: Their marriage was as stormy as had been expected.

Cuộc hôn nhân của họ sóng gió như đã được đoán trước.

Câu trên nếu được viết đầy đủ sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên do chủ ngữ ở hai vế so sánh là một nên có thể loại bỏ chủ ngữ số 2 (it).

– Các tân ngữ bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau than và as.
Ex: They sent me more than I had ordered.

Họ gửi hàng nhiều hơn số lượng tôi đặt.

Câu trên nếu viết đầy đủ sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị loại bỏ khi đứng sau than hoặc as.

– Khi so sánh các mục so sánh phải tương đương nhau: người – người, vật – vật
Ex: His drawings are as perfect as his instructor.

 Bức tranh của anh ấy hoàn hảo như người hướng dẫn.

 >>>>Câu này sai vì so sánh bức tranh với người hướng dẫn.
Câu trên phải được viết như sau:
His drawings are as perfect as his instructor’s / those (the drawings) of his instructor.

Bức tranh của anh ấy hoàn hảo như bức tranh của người hướng dẫn.

Ex: His salary is higher than his brother.

Lương anh ấy cao hơn anh trai anh ấy.

>>>Câu này sai vì so sánh mức lương với người anh trai.
Câu trên phải được viết như sau:
His salary is higher than that (the salary) of his brother / his brother’s.

Lương anh ấy cao hơn lương của anh trai anh ấy.

III. SO SÁNH KÉP (DOUBLE COMPARISIONS) 

1. Khi nói về một người hoặc vật:
Cấu trúc 1:  Adj-er + and + adj-er (càng ngày càng) (dùng với tính từ ngắn)
Ex: When we get older and older, we will become weaker.
Càng về già chúng ta càng yếu.

Cấu trúc 2:  More and more + adj (càng ngày càng) (dùng với tính từ dài)
Ex: He has become more and more careful.
 Anh ta càng ngày càng cẩn thận.

Cấu trúc 3:  Less and less + adj (càng ngày càng ít / kém (cấu trúc được dùng với cả tính từ dài và tính từ ngắn)
Ex: My father becomes less and less stron.
Cha tôi ngày càng yếu đi.

2. Khi nói về 2 người hoặc sự vật:
Cấu trúc 1:  The + comparative…… the + comparative……(càng…thì càng)
Ex: The older you get, the more difficult you become.
Càng già anh sẽ càng trở nên khó tính.

Cấu trúc 2:  The less + adj … the less + adj (càng ít…thì càng ít; càng kém …thì càng kém)
Ex: The less cold it is, the less well I am.
Trời càng ít lạnh tôi càng không khỏe mạnh.

Cấu trúc 3:  The more + S + V, the more + S + V
Ex: The more I know him, the more I like him.
Càng hiểu về anh ấy, tôi càng thấy quý mến.

IV.  SO SÁNH BỘI (MULTIPLE COMPARIONS) 

Form:  multiple numbers + as + much / many / adj / adv + as
Ex:   She types twice as fast as I do.
 Cô ấy đánh máy nhanh gấp hai lần tôi.

V. CÁC DẠNG SO SÁNH KHÁC 

1. So sánh tương tự: same (giống nhau, tương tự)
Cấu trúc 1: The same
Ex:  Our suitcases are the same.
Vali của chúng ta giống nhau.

Cấu trúc 2:  The same + noun
Ex:   You and I have the same suitcases.
Vali của chúng ta giống nhau.

Cấu trúc 3: The same + (noun) (danh từ) + as: tương tự
Ex:  He is the same man as I met yesterday.
Ông ấy đúng là người tôi gặp hôm qua.

– alike, like (tương tự)
Ex: Our books are alike = My book is like yours (alike đứng ở cuối câu)
 Sách của chúng ta giống nhau.

– similar to: tương tự
Ex: Her age is similar to mine.
Cô ấy trạc tuổi tôi.

2. So sánh hơn kém:
– inferior to: kém hơn
Ex:  He is inferior to his father in intelligence.
Cậu ấy kém thông minh hơn bố cậu ấy.

– superior to: tốt hơn / giỏi hơn
Ex:  He is superior to his father in intelligence.
Cậu ấy thông minh hơn bố cậu ấy.

– junior to: thấp hơn về cấp bậc
Ex: He is junior to me in the company.
Cậu ấy có vị trí thấp hơn tôi trong công ty.

– senior to: cao hơn về cấp bậc
Ex:  He is senior to me in the company.
Cậu ấy có vị trí cao hơn tôi trong công ty.

– rather than: hơn là
Ex We want to be poor rather than rich.
Chúng tôi muốn nghèo hơn là giàu.

– would rather do st than do st: thích hơn
Ex:   We would rather go to the theater than to the movie.
Chúng tôi thích đi xem kịch hơn xem phim.

3. So sánh khác nhau: – Different (khác) (from)
Ex: John is different from his father.
John khác với cha anh ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here