Thì Quá Khứ Hoàn Thành trong tiếng Anh

0
728

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Thì Quá Khứ Hoàn Thành trong tiếng Anh

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

II. CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

1. Khẳng định:

– Cấu trúc: S + had + VpII

2. Phủ định:

– Cấu trúc: S + hadn’t + VpII

=> Câu phủ định trong thì quá khứ hoàn thành ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau trợ động từ “had”.

3. Câu hỏi:

– Cấu trúc: Had + S + VpII ?

– Trả lời:   

=> Câu hỏi trong thì quá khứ hoàn thành ta chỉ cần đảo “had” lên trước chủ ngữ.

III. CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Cách Sử Dụng  Example:
– Diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ: Thường sử dụng các từ nối như before, after, just, when, as soon as, by the time, until,…
– Diễn tả 1 hành động xảy ra một khoảng thời gian trong quá khứ, trước một mốc thời gian khác
– Diễn tả một hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác trong quá khứ
– Dùng trong câu điều kiện loại 3, để diễn tả điều không có thực trong quá khứ.
– Dùng trong câu mong ước để diễn tả ước muốn trong quá khứ.

IV. DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Trong câu có các từ:

+ When: Khi

+ Before: Trước khi 

=> Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.

+ After: sau khi 

=> Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

+ By the time: Vào thời điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here