Cấu trúc Suggest – Cách dùng và Công thức chi tiết chính xác nhất!

0
908

Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Trong bài này hôm nay, hãy Eng4 tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc suggest một cách chi tiết, chính xác và đầy đủ nhé.

1 – Cách dùng cấu trúc suggest

1.1 – Suggest được sử dụng khi ta muốn gợi ý một ý tưởng/ hành động/ kế hoạch

Đúng như nghĩa của từ suggest – đề xuất, thì các mẫu câu có sử dụng cấu trúc suggest được dùng khi ta muốn đề xuất một ý tưởng, một kế hoạch, hành động để người khác xem xét.

Ví dụ: I suggest going to the park. = Mình đề xuất là ra công viên nhé.

1.2 – Suggest được sử dụng khi ta muốn nếu quan điểm

Khi chúng ta muốn nêu quan điểm, đưa ra ý kiến của mình thì cúng ta có thể sử dụng cấu trúc suggest. Lưu ý là chúng ta sử dụng cấu trúc này khi ý kiến của chúng ta đưa ra mang tính cá nhân, không có luận điểm hay bằng chứng logic, cụ thể.

Ví dụ: Her attitude suggests a lost of interest in her relationship with Ben. = Thái độ của cô ấy cho thấy cô ấy đang mất dần đi hứng thu trong mối quan hệ với Ben. 

2 – Công thức thành lập câu với cấu trúc suggest

2.1 – Cấu trúc suggest + [danh từ/ cụm danh từ] + (to somebody)

Ý nghĩa: Đề xuất cái gì đó (cho ai đó)

Ví dụ: Jimmy: Can you suggest a good restaurant here? = Bạn gợi ý cho tớ một nhà hàng ngon ở đây được không?

Ann: There is a Vietnamese restaurant in Tran Phu street. I suggest it to you. = Có một nhà hàng Việt Nam ở đường Trần Phú. Mình đề xuất là bạn nên tới đó.  

2.2 – Cấu trúc suggest + [V-ing/ danh động từ]

Ý nghĩa: Đề xuất làm gì đó.

⚠️ Lưu ý: Cấu trúc suggest không đi với to + verb (động từ). Nếu ngay sau suggest là động từ thì chúng ta sẽ phải chuyển chúng thành dạng V-ing hoặc dạng danh động từ.

Ví dụ: I suggest having lunch first. = Tớ đề xuất là đi ăn trước nhất đi. 

My PT (personal trainer) suggests eating less sugar and exercising more. = Huấn luyện viên của tớ đề xuất là ăn ít đường đi và tập thể dục nhiều hơn.  

My BF suggests celebrating our 2-year anniversary in Bangkok. = Bạn trai tôi đề xuất tổ chức kỷ niệm 2 năm ở Bangkok. 

2.3 – Cấu trúc suggest + (that) + [mệnh đề]

Ý nghĩa: Đề xuất rằng ai đó nên làm gì đó.

⚠️ Lưu ý: Trong cấu trúc suggest, mệnh đề sau that luôn có động từ chia ở dạng nguyên thể. Đây là quy tắc được quy định trong tiếng Anh. Các chuyên gia ra đề thi TOEIC hay thầy cô giáo ra đề thi học sinh giỏi thường rất thích đưa cấu trúc suggest that + [mệnh đề] này vào để “thử thách” học sinh. Hãy lưu ý điều này đừng để bị đánh lừa trong các bài kiểm tra nhé. Ngoài ra, nếu suggest chia ở thì quá khứ (suggested) thì ở mệnh đề sau that chúng ta có thể dùng trợ động từ should trước động từ chính.

Ví dụ: I suggest (that) we take a break and go for a walk. = Tớ đề xuất là tụi mình nên nghỉ một chút và đi dạo quanh chút đi. 

I know a very famous restaurant in town. I suggest we have dinner there. = Tớ biết một nhà hàng rất nổi tiếng ở khu vực này đó. Tớ đề xuất là tụi mình nên tới đó ăn tối. 

He suggested (that) she should study in New York. = Anh ấy đã đề xuất là cô ta nên học ở New York. 

We all suggested (that) Adam should choose to work for Apple in stead of Facebook. = Chúng tôi đẫ đều khuyên Adam là nên chọn làm việc cho Apple thay vì Facebook. 

2.4 – Cấu trúc suggest + [câu hỏi wh-]

Ý nghĩa: Ở đây, câu hỏi wh- chính là các từ như who, what, where, when, how…. Khi các từ để hỏi này đi cùng với suggest, chúng có nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ: Can you suggest how I can increase the customer engagement for my Facebook page? = Anh có thể đề xuất cho tôi làm thế nào để tôi có thể tăng tương tác với khách hàng trên trang Facebook của tôi không? 

Can you suggest where I might buy a good English book? = Bạn có thể gợi ý cho tớ mua sách tiếng Anh ở đâu tốt không? 

Could suggest you what I should to wear the wedding? = Chị có thể gợi ý em nên mặc gì tới đám cưới được không?

3 – Bài tập dạng quiz

Bài 1: Results

#1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

studies

study

studying

#2. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

travel

travelling

travelled

#3.Her leader suggested _____ on time.

being
be
is

#4.My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

look
looking
looks

#5.The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

have
has
having

#6.It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

should close
close
closing

#7.I suggested that we _____ Peter to the party.

should invite
invite
Both are correct
HOÀN THÀNH

Bài 2: Results

#1.We suggest _____ a postcard to our grandmother.

send

sending

sent

#2.My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

play

playing

plays

#3.We have suggested _____ to London for this winter vacation.

going

go

should go

#4.Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

get

gets

got

#5.Linh suggests they _____ a meeting every week.

should have

have

Both are correct

#6.Henry has suggested _____ to the park for a walk.

went

goes

going

#7.The professor suggested he _____ the research before March.

submit

submitting

submits

#8.My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

should eat

eating

ate

HOÀN THÀNH

Bài 3:Results

#1.My new sofa is _____ than the old one.

more comfortable

comfortably

more comfortabler

comfortable

#2.My sister dances _____ than me.

gooder

weller

better

more good

#3.My bedroom is _____ room in my house.

tidier than

the most tidy

the tidiest

more tidier

#4.This road is _____ than that road.

narrower

narrow

narrowest

more narrow

#5.He drives _____ his brother.

more careful than

more carefully

more carefully than

as careful as

#6.It was _____ day of the year.

the colder

the coldest

colder

coldest

HOÀN THÀNH

Bài 4: Results

#1.I _____ that you go to the doctor as soon as possible.

suggestion

advice

recommend

#2.Laura _____ going out to eat.

advise

suggested

recommendation

#3.Could I give you a piece of _____ ?

advice

recommendation

advise

#4.People drive during snowstorms but meteorologists _____ against it.

recommendation

advice

suggest

#5.May I _____ a red wine with this dish?

recommended

suggest

advised

#6.My parents like to _____ me about my life.

suggest

advise

recommend

HOÀN THÀNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here