Despite và In spite of và bài tập

0
961

Ex: Jack went off being a successful bussiness man despite his physical handicap (noun phrase).

1. Despite và In spite of là gì?

The students failed the exam in spite of spending hours revising the lessons. (gerund)

Alex’s class is enjoying the picnic despite the bad weather (Noun phrase)

The entire conference found it easy to understand what he was saying in spite of his accent (Noun).

LƯU Ý: Trong việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.

LƯU Ý: Despite và In spite of nếu muốn phía sau dùng vế câu hoàn chính, các bạn sĩ tử cần lưu ý là nên thêm the fact that vào ngay sau.

2. Cách dùng Although, though, even though

Although, though và even though có thể dùng để thay thế cho despite và In spite of vì mặt ngữ nghĩa tương đồng. Tuy nhiên về ngữ pháp vẫn có sự khác biệt.

Cấu trúc:  Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa hai mệnh đề đều được.

Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

EX: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although và though.

We decided to buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you to stop three times already.

3. Chuyển đổi câu giữa although và despite

 1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V à In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

Although the room was dirty, he didn’t wash it à Despite the dirty car, he didn’t wash it.

 1. Nếu chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ và thêm ing vào động từ.

Although he was ill, he still went to school à despite being ill, he still went to school.

 1. Hoặc cũng có thể biến toàn bộ vế câu thành danh từ

Although he was ill, he still went to school à  despite his illness, he still went to school.

Bài tập thêm

 1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.
  => Despite / In spite of ______________________________________.
 2. Because Hoa was rich, she could buy that house.
  => Because of _____________________________.
 3. Because the rain was so heavy, I couldn’t go to school.
  => Because of _________________________________.
 4. His father asked him to go stay at home because he was sick.
  => Because of ______________________________________.
 5. Because there was an accident, I was late.
  => Because of _______________________.
 6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.
  => Because of _____________________________________________.
 7. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.
  => Despite _________________________________________________
 8. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.
  => Because __________________________________________.
 9. Although it was raining heavily, we still went to school.
  => Despite / In spite of ____________________.
 10. Because I studied hard, I passed the exam.
  => Because of ________________________.

KEY – Đáp án bài tập

 1. Despite / In spite of  not being an intelligent student, he can learn very fast.
 2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.
 3. Because of  the heavy rain, I couldn’t go to school.
 4. Because of his sickness  his father asked him to go stay at home.
 5. Because of an accident, I was late.
 6. She failed the University entrance exam because of  her bad grades .
 7. Despite his physical handicap, he has become a successful business man.
 8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.
 9. Despite / In spite of the heavy rain, we still went to school
 10. Because of studying hard , I passed the exam.

Trên đây là bài viết về Despite và In spite of và bài tập sẽ mong giúp được các bạn đọc trong quá trình ôn luyện thi IELTS thật tốt nhé. Nếu có thắc mắc bạn cứ comment bên dưới bài viết của tuhocielts.vn nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here